top of page

Regulamin

Warunki przedłużonej gwarancji:

Firma MARGO z siedzibą w Strzelinie, ul. Wrocławska 32, przedłuża standardową gwarancję udzielaną pierwotnie przez Firmę Andreas STIHL, o dodatkowy okres: 1, lub 2 lat,

 

Okres przedłużanej gwarancji, uzależniony jest od dowodu zakupu, wydanego w dniu sprzedaży i tak:

 • gdy dowodem zakupu jest paragon fiskalny: 2 lata

 • gdy dowodem zakupu jest faktura VAT: 1 rok

Gwarancja obejmuje 4 modele pilarek łańcuchowych marki STIHL (MS-162, MS-172, MS-182, MS-212) zakupionych w siedzibie Firmy MARGO.

Przedłużenie Gwarancji obejmuje wady fizyczne występujące w urządzeniu i umożliwia bezpłatne usunięcie tych wad w czasie nieprzekraczającym 30 dni.

Serwis gwarancyjny jest świadczony po dostarczeniu kompletnego urządzenia do sklepu Firmy MARGO, przedstawieniu Karty Gwarancyjnej, Umowy Przedłużonej Gwarancji oraz dowodu zakupu.

Przedłużenie Gwarancji nie obejmuje elementów ulegających normalnemu zużyciu przed upływem okresu przedłużonej gwarancji, takich jak:

 • elementy robocze,

 • części napędowe,

 • filtry,

 • świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,

 • elementy zmniejszające wibracje,

 • przewody elektryczne,

 • elementy sprzęgła i rozrusznika,

 • membrany, zawory i dysze,

 • uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe.

 

Przedłużona Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w instrukcji użytkowania.

Wyłączają się również uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

 • nieprzepisowego stosowania części lub elementów tnących innych niż oryginalne,

 • nieprzepisowego użytkowania produktu,

 • używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,

 • użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami,

 • stosowania niezalecanego oleju do mieszanki,

 • stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich właściwościach,

 • niewłaściwej konserwacji.

 

Gwarancja nie obejmuje zakupów dokonanych w sprzedaży wysyłkowej.

Klient potwierdza, na druku umowy przedłużającej gwarancję, że przeczytał i akceptuje warunki przedłużonej gwarancji.

Klient przyjmuje do wiadomości, że nie wystawia się duplikatów kart gwarancyjnych, oraz Umowy Przedłużenia Gwarancji. Nie wystawia się również kopii paragonów fiskalnych.

Przedłużenie Gwarancji nie obejmuje utraty zysków ani poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

Brak regularnego serwisu okresowego równa się utracie uprawnień gwarancyjnych.

Firma MARGO zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia przedłużonej Gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków gwarancji przez Klienta.

Niniejszy Regulamin Przedłużonej Gwarancji wchodzi w życie z dniem 1 lutego, 2024 roku. 

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Firmy MARGO.

Firma MARGO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji po wcześniejszym powiadomieniu Klientów o zmianach.

Klient oświadcza na druku umowy przedłużenia gwarancji, że zapoznał się z treścią i akceptuję warunki przedłużonej gwarancji. Potwierdza także, że zobowiązuję się do przestrzegania warunków umowy.

 

bottom of page